Úvodní ujednání

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy vzniklé mezi smluvními stranami, a to (i) provozovatelem portálu www.hyponaklik.cz tj. obchodní společností TG Wealth Management s.r.o., IČO:  041 84 742, se sídlem Růžová 951/13, Praha 1, PSČ  110 00, zapsaná v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 243087 a (ii) běžným uživatelem, který využívá služeb uvedeného portálu.
 • Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování obchodních kontaktů a poptávek za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb (dále jen „ finanční služby/a“) s cílem najít takovou nabídku služeb, která bude pro běžného uživatele nejvýhodnější.

Definice důležitých pojmů

V těchto VOP se rozumí:

a) Provozovatelem – obchodní společnost TG Wealth Management s.r.o., IČO:  041 84 742, se sídlem Růžová 951/13, Praha 1, PSČ  110 00, zapsaná v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 243087.

b) Portál – webové rozhraní, které je uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hyponaklik.cz. Toto rozhraní je způsobilé ke shromažďování nabídek a jednotlivých kontaktů a ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb

c) Registrací – vyplnění a odeslání registračního formuláře na webovém rozhraní – potvrzením tlačítka „porovnat hypotéky všech bank“ nebo rovněž vyplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu s VOP ze strany uživatele.

d) Uživatel – jakýkoliv návštěvník a uživatel Portálu, který v souladu s těmito podmínkami využívá služeb Portálu  za účelem poptávky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb,

e) Poradce – zvláštní uživatel Portálu, který využívá služeb Portálu k získávání obchodních kontaktů na Běžné uživatele za účelem nabídky k uzavření smluv – hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb,

f) Poptávkou  – strukturovaný požadavek uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem získání nabídky a možnosti navázání spolupráce s Poradcem v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.

g) Nabídkou – strukturovaný požadavek Poradce – osobní/telefonický/písemný kontakt Poradce za účelem bližších informací o Běžném uživateli a následné navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb,

Ceny a poplatky za služby

 • Registrace a služby Portálu uživatelem je zcela zdarma.
 • Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

Registrace uživatele a využití služeb portálu

 • V momentě dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP – potvrzením tlačítka „porovnat hypotéky všech bank“ a odesláním zadaných údajů, je založen smluvní vztah mezi Běžným uživatelem a Provozovatelem.
 • K Registraci uživatele dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo rovněž vyplněním kontaktních údajů uživatelem v souvislosti s jeho Poptávkou služeb.
 • Pro využití služeb Portálu (především obdržení Nabídky) Uživatelem je nezbytné provedení registrace uživatelem zasláním Poptávky.
 • Uživatel registrací potvrzuje, že se seznámil a porozuměl těmto VOP a bez výhrad s nimi souhlasí v plném rozsahu, že je plně svéprávný a že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Svůj souhlas uživatel vyjadřuje potvrzením tlačítka „porovnat hypotéky všech bank“ nacházející se na Portálu.
 • Uživatel provedením registrace (zaslání Poptávky) vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb Portálu a sdělením informací o novinkách služeb Portálu a o produktech a službách třetích stran souvisejících se službami poskytovanými v rámci Portálu do schránky uvedené při registraci.

Pravidla poskytování služeb

 • Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné.
 • Uživatel svojí registrací vyjadřuje svůj zájem o navázání spolupráce s Poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi Běžným uživatelem a třetí stranou (většinou bankou či spořitelnou). Vytvořená Poptávka uživatele zůstává pro ostatní uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.
 • Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný  Běžným  uživatelem. Tuto odpovědnost  nese sám Běžný uživatel. Běžný uživatel prohlašuje,  že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých,  sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný  uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Portálu bez nutnosti souhlasu či oznámení Běžným uživatelům.
 • Poradci reagují na Poptávky Běžných uživatelů v systému Portálu jimi vytvořenými Nabídkami.
 • Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Portálu na základě jím vytvořené Poptávky a souhlasu s VOP kontaktován Poradcem.
 • Běžný uživatel odesláním poptávky souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty Poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů Poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby  neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Běžných uživatelů nebo jejich uživatelským účtům,  anebo k příslušné databázi Provozovatele a za jejich neoprávněné použití, využití nebo zpřístupnění třetím osobám.
 • Provedením registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých uživatelem za účelem zprostředkování obchodní kontaktů a navázání spolupráce v oblasti finančních služeb s cílem najít takovou nabídku finančních služeb, která bude pro uživatele nejvýhodnější v souvislosti s využíváním služeb Portálu.
 • Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat uživatelem poskytnuté osobní údaje za účelem využíváním/naplněním služeb/účelu Portálu, tj. vyhledání nejvýhodnější nabídky finanční služby prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje uživatelů prostředky a opatřeními, jež je možné na Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.
 • Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat údaje zadané uživatelem v systému Poradci, za účelem nabídky finančních služeb poskytovanými či zprostředkovávanými těmito třetími osobami uživateli, s čímž uživatel vyjadřuje svůj souhlas provedením registrace.
 • Provozovatel je dále oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje zadané jednotlivými uživateli (Jméno, příjmení, telefon a PSČ) pro účely zpracování Nabídky a řádného poskytování služeb Portálu dle těchto VOP a pro statistické účely a dále je oprávněn k jejich anonymnímu zveřejňování či užití. Tyto výstupy nebudou obsahovat údaje, na jejichž základě by mohl být uživatel identifikován. S tímto uživatel výslovně souhlasí. Běžný uživatel dokončením registrace uděluje souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů na dobu neurčitou.
 • V případě, že registraci ve prospěch uživatele provedla osoba odlišná od uživatele, tak tato prohlašuje, že takto jedná se souhlasem uživatele a je oprávněna nakládat s osobními údaji uživatele a že na výzvu Poskytovatele je schopna předložit souhlas s nakládáním s osobními údaji uživatele.

Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli a Poradci.
 • • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.